بازاریابی استراتژیک

بازاریابی استراتژیک بخشی از بازاریابی است که نگاهی اینده نگرانه تر به مولفه های بازاریابی دارد و در کنار مدیریت بازاریابی که وظیفه آن بسط و اجرای آمیخته بازاریابی و امور مربوط به برند سازی است بازاریابی استراتژیک به فعالیت های بالا دستی و تصمیم گیری های کلان که در استراتژی نقش دارند می پردازد.

شاخص های مدیریت بازاریابی شاخص های فرآیندی می باشند مانند شاخص کیفیت محصول و یا شاخص سرعت در خدمات رسانی اما مجموعه ای از فرایند ها شاخص های بازاریابی استراتژیک را تشکیل می دهند. مانند شاخص سود آوری که در آن شاخص های فرایندی مختلفی از جمله کیفیت محصول، قیمت محصول، خدمات پس از فروش و… است.

ویژگی های لازم برای شاخص های پایش و اندازه گیری فرایندها

کاربست پذیری(Applicability) : شاخص تدوین شده باید بتواند وضعیت فرایند را نشان داده و با اهداف و استراتژی های کسب و کار همسو باشد

شفافیت(Clarity) : شاخص تدون شده باید کاملا مشخص و روشن تدوین گردیده و تفسیر ناپذیر باشد.

قابل اقدام(Actionable): این شاخص باید تحت تاثیر تغییرات فرایند ( بدون تاثیر پذیری از سایر فرایندها ) تغییر نماید تا بتوان بر مبنای آن اقدامات بهبودی مشخص در فرایند را تعریف نمود

کمی و قابل اندازه گیری Quantifiable)) : شاخص اندازه گیری فرایند باید به صورت کمی بیان شود و با استفاده از داد های موجود در سازمان قابل اندازه گیری باشد

زمان دار (Timely) : شاخص اندازه گیری فرایند در دوره زمانی خاص مفهوم می یابد

نکات قابل توجه برای تدوین شاخص ها و استقرار اندازه گیری عملکرد فرایندها در سازمان

شاخص های فرایندی باید همسو با شاخص های استراتژیک سازمان تدوین گرددشاخص های فرایندی باید مبنای ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان قرار گیردبرای هر فرایند، طیف متنوعی از شاخص ها در نظر گرفته شوددر ابتدا از شاخص های نتیجه استفاده گردیده و سپس شاخص های توانمند ساز به آن اضافه گرددروال اندازه گیری و گزارش دهی و تحلیل شاخص ها در سازمان در حاکمیت فرایندی به روشنی تبیین گرددبرای تمامی فرایندها از جمله فرایندهای پشتیبانی و فرایندهای زنجیره ارزش، شاخص فرایندی تخصیص داده شودگزارش دهی شاخص های فرایندی متناسب با لایه های مدیریتی سازمان باشداعتبار پذیری شاخص های فرایندی منوط به قبول آن توسط مالکین فرایندها خواهد بود