حوزه بازاریابی

بازاریابی تلاش همه گیری است که تمام اجزای سازمان را دربر می گیرد بازاریابی، جهت دهنده و ترسیم کننده تمام فعالیت های سازمان می باشد و آن را نمی توان معطوف به یک بخش یا جزئی از یک شرکت در نظر گرفت درگیر کردن کلیه اجزای شرکت در فرآیند بازاریابی و خط گرفتن بخش های دیگر از دورنمای بازاریابی کسب و کار، کلید قفل بسته فروش است. در راستای میل به استراتژی بازاریابی موفق استفاده از داده محوری، آی تی محوری و هوش تجاری ضروری است.

ما معتقدم نهادینه کردن داده محوری در فرآیند های بازاریابی کسب و کارها کمک شایانی به گسترش و حرکت به سمت تعالی آن کسب و کار خواهد کرد و پس ازگذشت یک سال مدیران قادر به تعریف درست نیاز بازار و برنامه ریزی برای آن خواهند بود.