حوزه برندینگ

برندسازی حوزه مهمی است که متاسفانه در ایران کمتر به آن پرداخت شده است.

جهانی شدن کسب وکارها زنگ خطری برای ماست چرا که با حضورکسب و کارهای قدرتمند حوزه برندینگ در بازار ایران ضربه بزرگی به اشتغال و تولید ملی وارد خواهد شد از سوی دیگر بازار مستعد کنونی و تشنه برندسازی، نویدبخش این است که شرکت هایی که زودتر و به صورت حرفه ای اقدام به برندسازی می نمایند بهتر و سریع تر نتیجه می گیرند .

تمرکز بر برند سازی احساسی، از ضروریات این امر است و به نظر من یکپارچه سازی المانهای برند زیر چتر احساسات و عواطف نتیجه بخش است .