حوزه تبلیغات

تبلیغات به عنوان ابزار پیش برنده سازمان جزو فرآیندهای همیشگی و مستمر می باشد با توجه به گسترش ابزارهای تبلیغاتی و افزایش رسانه ها وزن دهی به رسانه های تبلیغاتی با توجه به اهداف بسیار حائز اهمیت می باشد.

به نظر ما تبلیغات در سازمان بهدو صورت تبلیغات مستمر و کمپین تعریف میگردد چه واضح است که تبلیغات تک رسانه ای دیگر جوابگو نخواهد بود و یک سازمان باید تمام ابزارها و رسانه های در دسترس خویش در قالب کمپین تبلیغاتی به کار گیرد تا بتواند تاثیر گذار باشد.

در جنگ بازاریابی تبلیغات, اسلحه های ما هستند مسلما ارتشی که جنگ افزار بهتر و بیشتری دارد شانس پیروزی بیشتری دارد و البته این ابزار با روح خلاقانه تاثیرگذار  و محتوای تاثیرگذار است که جادو می کند و منجر به فروش بیشتر می شود.

تبلیغاتی که نهایت به فروش بیشتر, برندینگ, تغییر دیدگاه و منجر نشود دور ریختن پول است.