حوزه تولید

زمانی که مستر فورد خودرو های مشکی فورد را تولید می کرد در پاسخ به این سوال که شما چه خودرویی تولید می کنید با خنده پاسخ می داد هر آنچه مشتری بخواهد به شرطی که تی فورد مشکی باشد، سالها گذشته است اما در عجبم که چرا با اندوختن این همه تجربه و آزمودن این همه آموزه هنوز هم ما محصول محوریم و شیفته تولیدات خود هستیم، شاید به صاحبان تولید باید حق داد که عاشق محصولاتشان باشند چرا که فرآیند تولید سخت و جانفرساست اما چه می توتن کرد که چاره ای جز تمرکز بر نیاز های بازار و تولید در راستای نیاز مشتری نیست.