حوزه فروش

ما همه فروشنده و کارفرمای خود هستیم ما متعقدیم بهترین محصول و بالاترین کیفیت تضمین بیشترین فروش نخواهد بود

آیا مک دونالد بهترین همبرگر را تولید می کند؟ مسلماً این طور نیست.

اما این حقیقت که مکدونالد یکی از بهترین سازمانهای فروش را در اختیار دارد.

فروش موفق برپایه دستاوردهای دانش روانشناسی و با تکنیک های نوین مذاکره حاصل خواهد شد .

تبیین سازمان فروش و آموزش صحیح پرسنل از ضروریات یک کسب وکار موفق است. واحد فروش ازجمله بخش هایی از سازمان است که باید به طور مداوم بازبینی و تحلیل گردد تا به هدف نهایی “فروش موفق” محقق گردد.