حوزه پرسنلی

تجربه ای پانزده ساله به ما آموخته است که اولین گام در حرکت سازمان به سمت تعالی توجه و رسیدگی به حوزه پرسنلی است؛ معمولا در سازمان های کوچک و متوسط فرآیند ساماندهی و پالایش نیروی انسانی بین هشت ماه تا دوازده ماه بطول می انجامد، فرآیندی مستمر و مداوم که با چالش هایی در سازمان همراه خواهد بود. در این مرحله، صبرمدیران و اطمینان به عملکرد مشاورین مهم ترین اصل است.

این چالش ها که بعضا با تعدیل نیرو و پالایش نیروی انسانی همراه است، پس از تکمیل ، نوید بخش سازمانی منسجم با پرسنلی هماهنگ با اهداف سازمان خواهد بود.اصلاح فرآیند های پرسنلی و مدیریت کارکنان بدون پشتوانه ی تجربیات تیم مشاوره امری غیر ممکن است، این که بتوانیم مانند باغبانی ماهر علف های هرز را جدا، دیگر گیاهان را هرس و فضایی مناسب جهت رشد و بهره ی بیشتر ایجاد کنیم از مهم ترین تخصص های مشاورین کسب و کار است.