خط مشی Hse

۱ -پایش و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار وتلاش برای به حداقل رساندن آنها

۲- آموزش پرسنل بر اساس Hse جهت مواجهه با عوامل زیان آور محیط کار

۳-تلاش برای پیاده سازی اولویت های Hse در سازمان مشتریان

۴-در نظر گرفتن اولویت های زیست محیطی در فرآیند های درون سازمانی و سازمان مشتریان