طراحی و اجرای کمپین

تولد برندهای جدید، تنوع محصولات و  افزایش قابلیت ها باعث افزایش پیام ها تبلیغاتی شده است در این جنگ که هدف آن تسخیر ذهن مشتری برای انتخاب شدن از سوی او است،  آنهایی موفق هستند که با تمام توان پا به عرصه بگذارند و با ساماندهی و بسیج کردن تمامی ابزار تبلیغاتی شان در میدان جنگ حاضر شوند.

طراحی کمپین چریکی به منظور انجام کمترین هزینه و استفاده حداکثری از توان می باشدکه حساسیت این نوع کمپین ها آز آنجاست که بتوان با کمترین هزینه نتیجه بهینه ای گرفت و به اهداف کمپین رسید.