مسئولیت اجتماعی

طراحی و اجرای فرآیند های دوستدار محیط زیست برای کارفرمایانمان و رعایت اولویت های صرفه جویی منابع انرژی در فعالیت های مشارکت در اجرا.

مشارکت در فعالیت های اجتماعی محلی و تلاش برای ارتقای دانش عمومی.

بخش اصلی مسئولیت اجتماعی ما ارتقای سطح دانش کسب و کار جامعه است که با استفاده از تولید محتوای آموزشی در سوشیال مدیا ها و فضای مجازی درحال انجام آن هستیم .

آگاه سازی مردم و صاحبان کسب و کار و آموزش آنها جهت دیدن افق های پیش رویشان ذکات علم ماست.