مشتری مداری غریزی

حتی در بین حیوانات هم
آن دسته ای که مشتری مداری بهتری دارند
شرایط بهتری دارند.
گربه فروشنده بخوبی می داند که چگونه از صاحبش دلبری کند
و صاحب خود را به وجد می آورد!