کسب و کارهای تنبل عکس العمل سریع و صحیح به اتفاقات پیرامون کسب و کارمان

کسب و کارهای تنبل عکس العمل سریع و صحیح به اتفاقات پیرامون کسب و کارمان از ضروریات ادامه کسب و کار است کسب کارتان هر اندازه هست به اتفاقات و رقبا حساس بوده و عکس العمل مناسب نشان دهید