⁣شرایط صحت قرارداد کار

قرارداد کار علاوه بر مشخصات طرفین (کارگر و کارفرما) باید شامل موارد زیر باشد:

۱- نوع کار ، حرفه و یا وظیفه ای که کارگر باید به آن عمل نماید.

۲ – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن

۳- ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها

۴- محل انجام کار- تاریخ انعقاد قرارداد کار

۵- مدت قرارداد، چنانچه کاربرای مدت معین باشد

۶- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید